Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot € 38.035 recht op?

LET OP: de hieronder vermelde huurprijs- en inkomensgrenzen zijn de grenzen die in 2019 gelden

Huishouden Inkomen vanaf Inkomen tot en met Nettohuur
1 persoon € 0 € 22.700* € 607,46
1 persoon € 22.701 € 38.035/€ 48.655** € 720,42
2 personen € 0 € 30.825 € 607,46
2 personen € 30.826 € 38.035 € 720,42
3 of meer personen € 0 € 30.825 € 651,03
3 of meer personen € 30.826 € 38.035/€ 48.655* € 720,42

*: Voor alleenstaande AOW-gerechtigden zijn de grenzen in bovenstaande tabel € 22.675/€ 22.676

**: Per woning ziet u in de advertentie wat de maximale inkomensgrens is, € 38.035 of € 48.655. 

Voorbeeld 1

Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze € 26.300 per jaar. Ze zijn dus een tweepersoonshuishouden met recht op huurtoeslag. Op basis van hun inkomen en huishoudgrootte mogen ze reageren op huurwoningen met een huurprijs tot en met € 607,03. Kees reageert op een woning met een huurprijs van €  617,50. Deze huurprijs is te hoog in verhouding tot hun inkomen en de daarbij horende  maximale huurprijs. Kees en zijn vriendin komen niet in aanmerking en krijgen de woning niet toegewezen. Wanneer de woning flexibel was aangeboden, kwamen Kees zijn vriendin wél in aanmerking voor de woning en zou de huurprijs door de verhurende corporatie worden afgetopt op € 607,46.

Voorbeeld 2

Kees is 28 jaar en zoekt een nieuwe woning samen met zijn vriendin en hun dochtertje. Samen verdienen ze  € 26.300 en komen dus in aanmerking voor huurtoeslag. Ze behoren tot de doelgroep drie- of meerpersoonshuishoudens met recht op huurtoeslag. Kees reageert op een woning met een huurprijs van € 640,14. De hoogte van hun gezamenlijke inkomen en huishoudgrootte maakt dat ze kunnen reageren op huurwoningen met een huurprijs van maximaal € 640,14. Gezien hun hoge zoekwaarde eindigen ze als eerste kandidaat en krijgen ze de woning toegewezen.

Voorbeeld 3

Kees is alleenstaand en verdient 41.000 euro. Hij wil zijn woonlasten graag laag houden, omdat hij van reizen houdt. Hij reageert daarom op een woning met een huurprijs van € 450. Kees komt niet in aanmerking voor de woning, omdat hij op basis van zijn inkomen alleen mag reageren op woningen met een huurprijs van € 614,15 of hoger wanneer dit bij de advertentie staat vermeld. Staat dit niet vermeld, dan mag hij op geen enkele sociale huurwoning reageren, omdat zijn inkomen boven de € 38.035,- ligt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hebben huurders altijd recht op huurtoeslag?
De woningen worden aangeboden  op basis van de netto huurprijs. Dat betekent niet dat de huurder altijd recht heeft op huurtoeslag. Voor meer informatie kunt u terecht  op de website van de Belastingdienst die de huurtoeslag toekent, www.belastingdienst.nl.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe toetsen jullie mijn inkomen?
De corporaties toetsen uw (verzamel)inkomen en dat van uw medebewoners met een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst. Deze inkomensverklaring vraagt u kosteloos aan bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 0543. Houd uw BSN-nummer en dat van uw medebewoners bij de hand. De Belastingdienst stuurt uw inkomensverklaring binnen vijf werkdagen toe. Dit formulier neemt u mee naar de corporatie, zodra u in aanmerking komt voor een woning. Daarnaast dient u dit verzamelinkomen op te voeren binnen uw profiel van WoningNet.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe weet ik op welke woningen ik kan reageren?

Als u in uw profielgegevens van WoningNet uw verzamelinkomen en huishoudgrootte goed invult, dan krijgt u alleen de woningen te zien waarop u kunt reageren. Het is dus van belang dat u uw gegevens up to date houdt. Het kan zijn dat woningzoekenden met een lager inkomen voorrang krijgen bij de toewijzing van woningen met een netto huurprijs tot en met € 640,14. De verhurende corporatie bepaalt voor welke woningen deze voorrangsregeling van toepassing is. Een corporatie kan er tevens voor kiezen om woningen met een flexibele huur aan te bieden. Dit betekent dat de huurprijs wordt aangepast aan het inkomen van de geselecteerde kandidaat huurder. Deze woning ziet u daarom altijd in uw persoonlijk woningaanbod.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wordt er voor studenten ook een inkomenstoets gehandteerd in verband met passend toewijzen?

De studenten zijn vrijgesteld van de inkomenstoets bij passend toewijzen indien ze voltijds studeren en zijn ingeschreven aan een Nederlandse universiteit, hogeschool of MBO opleiding. Een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling is voldoende voor de vrijstelling. Studenten worden geacht een inkomen onder de inkomensgrenzen huurtoeslag te hebben.

De vrijstelling geldt dus niet voor (buitenlandse) studenten die in Nederland stage lopen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Bij het passend toewijzen wordt onderscheid gemaakt tussen huishoudens met leeftijden boven en onder de AOW-grens. Hoe wordt er omgegaan met een 2-persoons huishouden waarbij één kandidaat-huurder een leeftijd boven de AOW-grens heeft en de andere onder de AOW-grens?
Voor de huurtoeslag geldt een huishouden momenteel als ouderenhuishouden als degene die meer dan de helft van het huishoudinkomen inbrengt, per 1 januari pensioengerechtigd is. Dezelfde lijn wordt gevolgd bij passend toewijzen.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt het inkomen van andere inwonenden (geen kinderen) mee?
Ja, het inkomen van inwonenden (geen kinderen) telt wel mee.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Voor wie geldt passend toewijzen?

Passend toewijzen is bedoeld om te voorkomen dat huishoudens met een lager inkomen in te dure woningen terechtkomen. Dit geldt voor alle woningzoekenden met een inkomen tot maximaal € 30.825 die op zoek zijn naar een sociale huurwoning met een netto huurprijs tot en met € 651,03. Inclusief studenten, jongeren onder de 23, vluchtelingen met verblijfstatus (statushouders) en woningzoekenden met een zorgindicatie. Ook tijdelijke huurwoningen worden passend toegewezen. Woningzoekenden met een inkomen van € 30.826 tot en met € 38.035 kunnen net zoals nu op alle sociale huurwoningen reageren, maar krijgen bij woningen met een lagere huur mogelijk geen voorrang.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welke gegevens hebben jullie nog meer nodig?
Het is belangrijk dat wij de juiste en actuele gegevens over uw inkomen, leeftijd en huishoudgrootte hebben. Alleen dan kunnen wij onze woningen passend toewijzen. Controleer ook uw overige inschrijfgegevens (burgerlijke staat, BSN-nummer, telefoonnummer en (e-mail)adres) regelmatig om teleurstelling bij een mogelijke woningtoewijzing te voorkomen. Let op: zonder de juiste gegevens wijzen wij u geen woning toe!
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe worden de woningen verdeeld?

Woningzoekenden die hebben gereageerd op een sociale huurwoning worden door de zogeheten selectie in een volgorde gezet. Een computersysteem voert deze selectie uit. De volgorde wordt bepaald op basis van eventuele voorwaarden die bij de woning staan vermeld en op de zoekwaarde van de woningzoekenden.

De standaardselectie van de sociale huurwoningen wordt gemaakt op basis van de zoekwaarde. Alleen woningzoekenden met een urgentie hebben voorrang. Een uitzondering zijn de huurwoningen waarbij in de advertentie staat: urgentie geeft geen voorrang. Deze huurwoningen worden uitsluitend toegewezen op basis van zoekwaarde.

Een uitzondering hierop zijn de jongerenwoningen exclusief t/m 25 jaar. Deze worden altijd via loting verdeeld. In Gooi en Vechtstreek worden de meeste woningen toegewezen met voorrang voor regionale binding.

Deelnemers aan de spoedzoekregeling maken kans op een sociale huurwoning via loting.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe bepaal ik mijn zoekwaarde?

De zoekwaarde bepaalt de volgorde van toewijzing. Om zoekwaarde op te bouwen, moet u ingeschreven staan bij WoningNet. De kandidaat met de hoogste zoekwaarde krijgt de woning toegewezen.

Berekening zoekwaarde
De berekening van uw zoekwaarde is afhankelijk van uw situatie:

  • U bent een starter. Uw zoekwaarde is uw inschrijftijd bij WoningNet.
  • U bent een doorstromer en u laat een sociale huurwoning van een corporatie achter in de regio. Uw zoekwaarde is uw inschrijftijd bij WoningNet plus 75% van uw oude zoekwaarde (de zoekwaarde die u had toen u uw huidige woning accepteerde. Dit moet wel na 1-1-2011 zijn gebeurd). 
  • U bent een doorstromer en u laat een koopwoning, vrijesectorwoning of particuliere sociale huurwoning achter in de regio. Uw zoekwaarde is uw inschrijftijd bij WoningNet plus eventueel een periode van uw opgebouwde woonduur. 

Belangrijk: Bent u voor 29 september 2011 op uw huidige adres gaan wonen? De tijd die u in uw woning woont tot 29 september 2011 krijgt u eenmalig mee in de berekening van uw zoekwaarde. Neem contact op met het Klantcontactcentrum om deze extra zoekwaarde te registreren. 
Uw woonduur moet u kunnen aantonen met een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP). Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe reageer ik met voorrang door binding op woningen in de Gooi en Vechtstreek?

De meeste woningen in de Gooi en Vechtstreek worden met voorrang door binding met de regio aangeboden. U reageert alleen met voorrang door binding als u aan de bindingsvoorwaarden voldoet en u de binding heeft vastgelegd in uw inschrijfgegevens. U registreert uw binding met de Gooi en Vechtstreek in uw profiel bij Voorrangsregelingen.

Heeft u geen binding met de regio of heeft u de binding (nog) niet vastgelegd? U kunt wel reageren op het woningaanbod. Tijdens de selectie gaan de woningzoekenden met binding voor de woningzoekenden zonder binding met de Gooi en Vechtstreek.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Heeft mijn adreswijziging of verhuizing invloed op mijn zoekwaarde?

Een adreswijziging kan invloed hebben op uw zoekwaarde.

Staat u geregistreerd als doorstromer, dan verandert uw zoekwaarde. U moet uw nieuwe woonduur (datum bewoning nieuwe adres) vastleggen bij uw inschrijfgegevens. Uw zoekwaarde is dan gelijk aan uw inschrijftijd.

Let op: Wanneer uw woning verkocht is (passeer datum notaris) blijft uw zoekwaarde maximaal 3 maanden geldig! Na deze 3 maanden bent u verplicht uw gegevens in woningNet zelf aan te passen, zodat de juiste zoekwaarde berekend wordt. 

Staat u geregistreerd als starter, dan blijft uw zoekwaarde gelijk aan uw inschrijftijd.

Lees meer over de zoekwaarde.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer heb ik binding met de Gooi en Vechtstreek?

U of uw medeaanvrager heeft binding met de Gooi en Vechtstreek als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • u staat minimaal 1 jaar ingeschreven in een van de gemeenten van de regio. Dit kunt u aantonen met een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP);
  • u heeft een economische binding, omdat u tenminste 19 uur per week in de regio werkt of een dagopleiding in de regio volgt;
  • u heeft een maatschappelijke binding, omdat u de afgelopen tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken ingezetene van de regio bent geweest.

Door een wijziging in de regionale bindingseisen krijgen woningzoekenden met een maatschappelijke of economische binding vanaf 11 november 2015 voorrang voor sociale huurwoningen ten opzichte van mensen zonder die binding.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welke jongerenwoningen worden via WoningNet aangeboden en hoe herken ik die in het woningaanbod?

Via WoningNet worden woningen aangeboden waarbij jongeren tot en met 22 jaar voorrang krijgen. Dit voorrangskenmerk ziet u in de woningadvertentie onder Voorrangsregelingen.  Deze woningen zijn dus niet exclusief voor jongeren tot en met 22 jaar.

Er worden ook jongerenwoningen via loting aangeboden, deze zijn herkenbaar aan de tekst Exclusief t/m 25 jaar. Alleen woningzoekenden tot en met 25 jaar kunnen hierop reageren.

Jongeren kunnen ook reageren op het reguliere woningaanbod.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe meld ik mij aan voor de spoedzoekregeling?

De spoedzoekregeling activeert u zelf via uw Profiel. Log in en ga naar Regelingen. Als u heeft aangegeven waaruit uw huishouden bestaat en de reden waarom u gebruik wilt maken van de regeling, klikt u op Opslaan. U doet dan een maand mee met de spoedzoekregeling. Na een maand vervalt de regeling automatisch en moet u zich weer opnieuw aanmelden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat gebeurt er als ik een woningaanbieding krijg en ik ben ook aangemeld voor de spoedzoekregeling?

Als u een woningaanbieding krijgt, wordt u automatisch geblokkeerd voor de spoedzoekregeling.
Andersom geldt hetzelfde: als u een spoedzoekwoning krijgt aangeboden, kunt u niet in aanmerking komen voor een andere woningaanbieding.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Moet ik zelf op woningen reageren als ik een urgentie heb?

Wanneer u een urgentie heeft, moet u zelf reageren op het woningaanbod om in aanmerking te komen voor een huurwoning.

Op uw urgentiebewijs staat op welke type woning u mag reageren en hoeveel kamers de woning maximaal mag hebben.
Uw urgentie geldt voor alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Is het belangrijk dat ik de correcte datum van mijn woonduur opgeef?

Uw zoekwaarde kan opgebouwd zijn uit uw inschrijfduur plus de woonduur tot 29 september 2011. De woonduur die u opgeeft is de woonduur van de huidige woning.
Bij de toewijzing van de woning, vraagt de corporatie om een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP). Dat kunt u aanvragen bij uw gemeente. Hiermee wordt deze woonduur gecontroleerd. Klopt de datum van de woonduur niet, dan kan de woningcorporatie u de woning weigeren.

Heeft u geen recht meer op deze zoekwaarde omdat u bijvoorbeeld verhuist? Ook dan is het goed om te weten dat deze gecorrigeerde inschrijfdatum op uw eigen verzoek weer verwijderd moet worden uit uw inschrijving. Anders maakt u onterecht nog gebruik van een langere wachttijd en bij een woningtoewijzing zorgt dat voor een teleurstelling. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe behoud ik mijn oude zoekwaarde?

Als u na  01-01-2011 een woning via WoningNet Gooi&Vechtsreek geaccepteerd heeft, heeft u recht op 75% van uw oude zoekwaarde. Als u zich opnieuw inschrijft, dan wordt deze extra zoekwaarde automatisch vastgelegd in uw nieuwe inschrijving. U vindt uw zoekwaarde terug onder uw profiel bij Voorrangsregelingen bij de Gecorrigeerde inschrijfdatum.

Ook als u voor 29-11-2011 in uw huidige koop of huurwoning bent gaan wonen, heeft u recht op extra zoekwaarde. In dat geval is het belangrijk dat u de ingangsdatum van uw huurcontract registreert bij uw Huidige woonsituatie. Uw extra zoekwaarde wordt automatisch berekend en vindt u terug bij Voorrangsregelingen bij de Gecorrigeerde inschrijfdatum.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wie krijgt de zoekwaarde?

Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft alleen degene die in de woning achterblijft recht op de opgebouwde zoekwaarde. Voor degene die vertrekt is de inschrijftijd bij WoningNet de zoekwaarde.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer heb ik een indicatie nodig?

U heeft een indicatie nodig om in aanmerking te komen voor een zorgwoning. Als u een WLZ- of WMO-indicatie heeft, kunt u dit zelf vastleggen bij uw gegevens.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe schrijf ik me in voor een aanleunwoning en wat zijn de voorwaarden?

In de Gooi en Vechtstreek worden de meeste aanleunwoningen via WoningNet aangeboden.

Om te kunnen reageren op aanleunwoningen moet u zich inschrijven bij WoningNet. Als de hoofdaanvrager 65 jaar of ouder is, kan er met voorrang worden gereageerd op deze huurwoningen. U moet voldoen aan de voorwaarden die in de woningadvertentie staan.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe schrijf ik me in voor een seniorenwoning en wat zijn de voorwaarden?

In de Gooi en Vechtstreek worden de meeste seniorenwoningen via WoningNet aangeboden.

Om te kunnen reageren op seniorenwoningen moet u zich inschrijven bij WoningNet. Als de hoofdaanvrager 55 jaar of ouder is, kan er met voorrang worden gereageerd op deze huurwoningen. U moet voldoen aan de voorwaarden die in de woningadvertentie staan.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kom ik in aanmerking voor een zorgwoning?

U heeft een WLZ- of WMO-indicatie nodig om in aanmerking te kunnen komen voor een zorgwoning. Heeft u zo'n indicatie, dan kunt u dit zelf bij uw gegevens vastleggen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Uit welke gemeenten en woonplaatsen bestaat de Gooi en Vechtstreek?

De Gooi en Vechtstreek bestaat uit de volgende 9 gemeenten en eventuele bijbehorende woonplaatsen:

Blaricum
Bussum
Hilversum

Huizen
Laren
Muiden: Muiderberg
Naarden
Weesp
Wijdemeren:
Ankeveen, Breukeleveen, 's-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, en Nederhorst den Berg

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd . Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.